Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik Değişikliğine Açılan Davada Son Gelişme

01 Nisan 2020 Tarih ve 31086 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in çeşitli maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davada DANIŞTAY 10. DAİRESİ “Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge, tebliğ, talimat gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir… Ancak, dava konusu Yönetmelik maddeleri incelendiğinde; konu ile ilgili diğer usul ve esasların Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirleneceği belirtilerek ve diğer hususların neler olduğuna ilişkin bir açıklamaya da yer verilmeyerek Kanunla Bakanlığa verilen Yönetmelikle düzenleme yapılmasına ilişkin yetkinin, Genel Müdürlükçe kullanılmasına sebep olacak şekilde, açık ve net olarak yönetmelikle düzenlenme şartının yerine getirilmediği anlaşılmakla anılan düzenlemelerde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Şeklinde karar vererek dava konusu yönetmeliğin Yönetmeliğin 8. maddesiyle Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesine eklenen 12. fıkranın, 10. maddesiyle aynı Yönetmeliğin 40. maddesine eklenen 7. fıkranın ve 20. maddesiyle değiştirilen 79. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, yine aynı kararda “Bakanlıkça istenen kayıtların tutulmaması fiilinin tekerrürü haline ilişkin olarak Kanun’da herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olmasına rağmen konunun Kanun’u aşar şekilde Yönetmelikle düzenlenerek uygunsuzluğun bir yıl içerisinde iki defa tekrar etmesi halinde ruhsatların/izinlerin askıya alınması ve uygunsuzluğun devamında iptalini öngören dava konusu Yönetmeliğin 21. maddesiyle değiştirilen Yönetmeliğin 80. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinin anılan kısımlarında bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır, denilerek dava konusu Yönetmeliğin 21. maddesiyle değiştirilen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 80. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan “Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlarla ilgili olarak Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen cezai işlemler uygulanır. Aynı uygunsuzluğun bir yıl içerisinde iki defa tekrar etmesi halinde Bakanlıktan izinli perakende satış yerlerinin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur, ruhsatları/izinleri askıya alınır, ürün satmaları engellenir, ürünler yediemine alınır. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda ruhsatları/izinleri iptal edilir ve bir yıl boyunca yeni ruhsat/izin verilmez. Ürünler satın alındığı pazarlama izin sahibi ya da ecza deposuna veya bir başka perakende satış yerine Bakanlık izni ile devir edilir, altı ay içerisinde iade edilmeyen ve devredilmeyen ürünler masrafı sahibine ait olmak üzere imha edilir. Eczaneler hakkında Sağlık Bakanlığı bilgilendirilir.” düzenlemesinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” yönünde karar vermiştir.

Danıştay tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı ile söz konusu yönetmelik ile kanuna aykırı şekilde öngörülen yaptırımların ve talimatların önünün hukuki yollar ile düzeltilebileceği açıkça görülmüştür.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği olarak mesleğimizi korumak ve yüceltmek adına, tüm keyfi uygulamaları sona erdirmek ve mesleğimizin sürdürülebilirliğini artırmak, hekim olarak İnisiyatiflerimizi tam ve eksiksiz kullanabilmek adına her türlü mecrada demokratik ve hukuki mücadelelerimizin devam edeceğini, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği