Etimolojik Değerlendirme “Veteriner Hekim / Veteriner Fakültesi”

Etimoloji; kökenbilim ya da köken bilimi olarak adlandırılır.

Bir dildeki sözcüklerin kökenlerini, o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten günümüze diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır.

Etimoloji; bir kelimenin anlamını bulmakta başvurulması gereken kaynak bilimdir.

Kaynaklara bakarak Veteriner ve Veteriner Hekim kelimelerinin ne anlam içerdiğini, nereden geldiğini daha iyi anlayabiliriz.

Cenevre Sözleşmesine dayanılarak 1937 yılında yürürlüğe giren kısaca; Tarım Bakanlığı Kanunu ile Baytar sözcüğü kaldırılarak Baytar Fakültesi yerine Veteriner Fakültesi, Baytar yerine de Veteriner Hekim kabul edilmiştir. Veteriner sözcüğü o dönemde Fransızcadan alınmıştır.

Kesin olarak bildiğimiz dilimize Fransızca ”Vétérinaire” kelimesinden alıntılanarak yerleştiğidir. Fransızcadaki tam kullanımı ”Docteur Vétérinaire” ”Vétérinaire Docteur”dur. Tek ya da ikili kelime olarak da anlamı; hayvan hekimi, hayvanlarla ilgili hekim. hayvanlarla ilgili tabip demektir.

Fransızcaya Latinceden geçmiştir. Latincede geçen köken kelime ”Veterinaria” ve ”Veterinarius” şeklindedir. Tekil, çoğul ve ihtisas sahibi anlamlar içerir.

Kelimelerin kökeninin Veterinus ve Veter-den geldiği düşünülmektedir. Veterinus hayvan veya yük hayvanı demektir. Veter ise günümüzde hala kullanılan Veter-an kelimesinde olduğu gibi, kıdemli, olgun, yaşlı, tecrübeli, bilgi, beceri ve tecrübesine başvurulan kişi demektir.

Latincede Veterinaria ya da Veterinarius kelimeleri; Veterinus-larla (hayvanlarla) İlgili, onlarla ilgilenen, sorunları ve tedavileriyle uğraşan tecrübeli, bilgili kişi ya da kişiler demektir. Bakıcıdan farklıdır.

Günümüzde sadece geleneksel yöntemlerle tedaviler uygulamak, ilgilenmek değil modern tıp bilgileri ve tıp eğitimi alarak hayvanlara reçete yazma, ilaç uygulama, tedavi ya da opere etme bilgileri eklendiği için dillere göre medicine, docteur, doctor ya da dilimizde olduğu üzere hekim-doktor eki alarak, medikal kimlik kazanmıştır. İlgili hekim – ilgili doktor şekline dönüşmüştür.

Bir çok meslektaşımız mesleğimizin kökeninde önemli yeri olduğu düşünülen Veterinus ile Veterinarius kelimelerini ve anlamlarını karıştırmakta, yanlış bilgiyi nesilden nesile aktarmakta, kargaşa da buradan çıkmaktadır.

Görüldüğü üzere Veteriner de, Latince köken kelime Veterinair – Veterinarius da hayvan demek değildir. Arada en basit anlatımıyla hayvan ve hayvancı kelimeleri kadar açık fark vardır.

Mesleğimizin adı Veteriner Hekim, yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığımız eğitim kurumumuzun adı Veteriner Fakültesi’dir.

6343 sayılı meslek icra kanunumuz Veteriner Hekimliği Mesleğinin diye başlar, 1. Maddesi de “Veteriner Hekim” unvanını belirtir. Dolayısıyla bizler kanunda geçtiği haliyle “doğrusunu “ kullanmalıyız, kullanmayan meslektaşlarımızı da doğrusunu kullanmaya davet etmeliyiz.

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreveği İşlere Dair Kanun

BÖLÜM : I Umumi Hükümler
Madde 1 – Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara (Veteriner hekim) denir.

Ayrıca; 22.11.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü ile Üniversiteler bünyesindeki Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenecek diplomalarda, ”Veteriner Hekim” unvanının yer alması uygun görülmüştür kararı alınmış ve YÖK tarafından gönderilen yazıda, 27.11.2017 tarih ve 75850160-303.01.01-E.82263 sayılı yazıda “Veteriner fakültelerinden mezun olanların yüksek lisans mezunu oldukları ve Veteriner hekim unvanıyla mezun oldukları” açıklanarak, Veteriner Fakültesi olan Üniversite Rektörlüklerine yazı ile bildirilmiştir.

Mesleğimizin adı Veteriner Hekim, yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığımız eğitim kurumumuzun adı Veteriner Fakültesi’dir.

Yanlış bilgileri bir an önce düzeltmemiz, etimolojik köken araştırmaları yapılarak dilimize uyarlanan, doğru kullanım şekliyle kanunumuzda yer alan Veteriner Hekim & Veteriner Fakültesi yazımı ve söyleminde birleşmemiz, bir örnek olmamız ve farklı kullanım şekilleriyle kendi içimizde bölünmememiz dileğiyle..

Veteriner Hekimler Derneği