Veteriner Hekim vasfı taşımayanlar tarafından yapılan müdahaleler maalesef hayvanlara zarar verebilmektedir

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ VAN BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞI BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU

Bitlis ilimiz Tatvan İlçesi Devlet Hastanesinde vuku bulan ve ulusal basınımızda genişçe yer alan “Bitlis’te kedi, kırık için devlet hastanesine gitti” haberi ve bir sağlık çalışanının (Hemşire) kediyi muayene ve tedavi ettiği ile ilgili haberi üzülerek öğrendik. Bu olay üzerine Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Van Bölgesi (Van-Hakkâri-Bitlis) Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı olarak Basın ve Kamuoyuna konu ile ilgili açıklama ve bilgilendirme yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair6343 sayılı Kanun’un 5. maddesinde a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icap ettiren ahvalde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;” hayvan muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat yetkisi Veteriner hekimlere verilmiştir. Kanunun 68. Maddesinde: “Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 11. Maddesinde ise “Veteriner hekim bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır.”hükmü yer almaktadır.

Malumunuz olduğu üzere, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin (j) bendinde “hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek”, (k) bendinde “Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek” (l) bendinde “Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek” görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne verildiği açıkça belirtilmektedir. Yine 5996 sayılı Kanunun “Veteriner Hizmetleri ile İlgili Faaliyet Onayları” başlıklı 11. maddesi ile “hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetiyle ilgili açılacak muayenehane ve polikliniklerin sadece veteriner hekimler tarafından açılacağı ve bu yerlerin bakanlıktan onay alarak faaliyete geçeceği” açıkça hükme bağlanmıştır.

Bu kanun ve kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda da açıkça görüleceği üzere hayvan sağlığı hizmeti, teşhis ve tedavilerinin ancak Veteriner Hekimler tarafından yapılacağı açıkça belirtilmektedir. Odamız üyesi olan Veteriner Hekim meslektaşlarımız tarafından ilgili il ve ilçede bu kanun ve kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda çok sayıda muayenehane ve poliklinik bulunmakta ve bu kliniklerde hayvanlara yönelik sağlık hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Sahipsiz ve Güçten düşmüş hayvanların korunması başlıklı kısmında, “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi ile ilgili yetki ve sorumluğun” ise yerel yönetimlerde olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu konuda da belediyelerimizde görev alan veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık hizmetleri verilmektedir.

Buna rağmen söz konusu olayın vuku bulması, hem saygın bir meslek olan sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakmış, hem de kanunen hakları çiğnenen Veteriner Hekim meslektaşlarımızı derinden üzmüştür. Böyle bir durumda ilgili şahsın, belediyelerde görevli meslektaşlarımıza başvurması veya serbest çalışan veteriner kliniklerinden birisine hastayı yönlendirmesi gerekirken, kanunen yetkisinde olmadığı halde kediye müdahale etmiş ve 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre de suç işlemiştir. Konu ile ilgili Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından, ilgili şahıs hakkında Bitlis Sağlık İl Müdürlüğüne gerekli şikâyet yazısı yazılmıştır.

Yukarıda belirtildiği ve görüldüğü üzere; veteriner hekim olmayan hiç kimsenin veya hekim olsa bile alan dışı hekimlik yaparak hayvanlara herhangi bir muayene, operasyon ve tedavi yapamayacağı açık olarak görülmektedir. Hayvanların muayene, teşhis ve tedavileri ancak gerekli eğitimi alan ve sonrasında gerekli yetki ve ruhsatları edinmiş Veteriner Hekimlerce yapabileceği aşikârdır. Hayvanlara doğru tanı ve tedaviyi uygulamanın bilimsel yolu bellidir. Bu eğitimi almayan ve yetkisi olmayan birileri tarafından yapılan müdahaleler maalesef hayvanlara zarar verebilmektedir. Veteriner Hekim vasfına sahip olmayan kişilerin bu işlemlere girişmesi kanunen suçtur. Olayla ilgili kedimiz Tatvan Belediyesi ve Tatvan İlçemizde serbest çalışan Veteriner Hekim meslektaşlarımız tarafından muayene edilmiş, kontrol altına alınmış ve gerekli tedavilerine başlanmıştır. Bu hassasiyetle basına bu tür haberlerin konu olması, yetkisiz kişileri cesaretlendirdiği için, tüm Veteriner Hekim meslektaşlarımız gibi bizleri de derinden üzmektedir. Bu konuda kıymetli basınımızın hassas davranmasını bekler, konuyu basın ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu