Veteriner Hekimler Bir Kez Daha Dışlanıyor

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN BASIN AÇIKLAMASI

TBMM’de görüşülmekte olan kanun teklifi ile beşeri hekim ve diş hekimleri maaşlarında ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesi yapılması kabul edilmiş olup buna göre; Pratisyen hekimlerin maaşında 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşında 5 bin TL artış olacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde tanımlanan “Sağlık Sınıfı” içerisinde, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar yer almaktadır.

Zam ve Tazminatları belirleyen 152. Maddede ise; Eğitim düzeyi, görevin nitelikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan zam ve tazminatları beşeri hekimlerle, veteriner hekimlerin aynı düzeydedir (Ek Gösterge 3600, Özel Hizmet Tazminatı yüzde 145).  Maaşları da -döner sermaye katkıları hariç- miktar olarak aynıdır.

Son birkaç yıl içerisinde beşeri hekimler ve diş hekimlerinin gerek emekli olanları, gerekse görevde olanları yönünden özlük haklarında önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır.  Bu bağlamda yakın tarihlerde; Beşeri sağlık personelinin tamamına 2 aylık Fiili Hizmet Zammı verilmiş ancak Anayasa Mahkemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönündeki kararına rağmen veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Aynı şekilde yakın zamanda emekli doktor ve diş hekimleri için 1500 TL ile 2000 TL arasında zam yapılmıştır.

Şimdi de yalnızca beşeri hekimlere 2500 TL ile 5000 TL arasında zam yapılması kabul edilmiştir.

Sağlık çalışanları zor şartlarda yürüttükleri özverili çalışmalarla bu iyileştirmeleri fazlasıyla hak etmektedirler.

Ancak; Veteriner hekimlerin ülkenin en ücra köşesine kadar 200’ den fazla zoonoz hastalık riski ve zor şartlar altında hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği adına yürüttükleri hizmetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

Bakanlıklar, Üniversiteler ve Belediyeler bünyesinde bulunan yaklaşık 12.000 civarında veteriner hekime hak ettikleri bu zamların verilmesi kamu maliyesine ilave yük getireceği endişesiyle ertelenmekte ise de beşeri sağlık hizmetlerinde görev yapan yüzbinlerce beşeri hekim yanında sayısal olarak değerlendirildiğinde sayısı 12.000 dolayında kalan veteriner hekimlere yapılacak zammın, hazine nezdinde etkisi yok denecek kadar az olacaktır.

Devlet Memurlarının genel kanunu olan 657 Sayılı Kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen veteriner hekimlerin bu şekilde ayrımcılığa tabi tutulması yalnızca Sağlık Bakanlığı çatısı altında konumlandırılmamış olmaları mıdır sorusu yanıt aramaktadır?

Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimler bu konuda çözüm beklemektedirler.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak meslek mensuplarımızın özlük haklarıyla ilgili sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TVHB MERKEZ KONSEYİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/III maddesi;

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

(Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.

Hükümlerine amir olup, buna göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde belirlenmiş olan  “Sağlık Sınıfında” doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve Eczacılar yer almaktadır.