YÖNETMELİKLER

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği 13/10/2006

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği Değişiklik 11/3/2015

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği 13/9/2016

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 17/2/2005

Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik 16/06/2005

Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği 2/4/2009

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik 31/12/2010

Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği 3/4/2011

Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 4/8/2011

Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 4/8/2011

Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik 8/10/2011

Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği 15/10/2011

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik 22/01/2011

Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik 4/2/2011

Gıda Hijyeni Yönetmeliği 17/11/2011

Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik 17/11/2011

Arıcılık Yönetmeliği 30/11/2011

Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik 27/11/2011

Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği 2/12/2011

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği 2/12/2011

Ev Ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik 5/12/2011

Hayvanlarda Soy Kütüğü Ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik 5/12/2011

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama Ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 8/12/2011

Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği 11/12/2011

Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik 13/12/2011

Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 13/12/2011

Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 15/12/2011

Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik 17/12/2011

Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 17/12/2011

Gıda Ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17/12/2011

Hayvan Ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim Ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik 17/12/2011

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik 17/12/2011

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 17/12/2011

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği 17/12/2011

Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik 17/12/2011

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 17/12/2011

Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu İle Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği 21/12/2011

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği 21/12/2011

Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 21/12/2011

Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 21/12/2011

Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 21/12/2011

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere Dair Yönetmelik 21/12/2011

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik 22/12/2011

Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karsı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 22/12/2011

Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 22/12/2011

Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği 22/12/2011

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik 22/12/2011

Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik 23/12/2011

Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 23/11/2021

Zoonozlar Ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç Ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği 23/12/2011

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliği 24/12/2011

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik 24/12/2011

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik 24/12/2011

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği 24/12/2011

Sperma, Ovum Ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 24/12/2011

Yem Hijyeni Yönetmeliği 27/12/2011

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 27/12/2011

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 29/12/2011

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyoloji Kriterleri Yönetmeliği 29//12/2011

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği 14/1/2012

Tazminatlı Hayvan Hastalıkları Ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik 14/1/2012

Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği 18/01/2012

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18/1/2012

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik 20/1/2012

Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22/3/2012

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik 3/8/2012

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği Değişiklik 9/1/2013

Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği 16/1/2014

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 15/2/2014

Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı Ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik 19/10/2015

Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/11/2015

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/04/2016

Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik 21/1/2017

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 24/05/2018

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 2/5/2018

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Ve Et Ürünleri Tebliği 29/1/2019

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik 20/04/2019

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/4/2020

Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 2/4/2020

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 19/7/2020

Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı Ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik 29/8/2020

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/9/2020

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 21/10/2020

Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/11/2020

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmelik Değişikliği 28/11/2020

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/11/2020

Göçer Hayvanların Tanımlanması Ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik 28/11/2020

Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik 12/12/2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 13/02/2021

Veteriner Enstitülerinin Teşkilat, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 10.12.2021

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği 18.02.2022

Türkiye Aşı Enstitüsünün Yapılanması Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 12.03.2022

Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6/04/2022

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8/04/2022

Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 22/04/2022

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22/04/2022

Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/05/2022

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/05/2022

Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/05/2022

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 23.12.2022

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.2023

Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.2023

Sığır Cinci Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.2023

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2024

Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2024

Arıcılık Yönetmeliği 23.05.2024

Sığır Tüberkülozu İle Mücadele Yönetmeliği 31.05.2024

DİĞER

Veterinerlik Programlarında Eğitime Başlanması Ve Eğitimin Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar

Listede eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz, içeriğimize uygun mevzuatları lütfen 0(543) 969 90 06 whatsapp iletişim hattından bize bildiriniz.