Arap ve İngiliz Atları Veteriner Hekimlere Emanet

19/06/2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Danıştay Onuncu Dairesi nezdinde dava açıldı. Açılan davanın sonuçlanması üzerine TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu bir basın açıklaması yaptı.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak;

19/04/2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendinde yer alan “Uzman heyet: At yetiştiriciliği konusunda uzmanlık belgesi veya akademik çalışması bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu kurum ve kuruluşunda çalışmış en az 3 veteriner hekimden oluşan komisyonu,” tanımının; 19/06/2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle “Uzman heyet: 5996 sayılı Kanunda belirtilen hayvansal üretimden sorumlu meslek mensupları arasından atçılık konusunda en az bir yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış en az üç kişiden oluşan komisyonu,” şeklinde değiştirilmesi üzerine Danıştay Onuncu Dairesi nezdinde Esas No : 2021/5216 olan dava açılmıştır.

Bu dava ile, 19/04/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin, 19/06/2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmiştir.

Arap ve İngiliz atlarının muayenesini yapmak için oluşturulan uzman heyette veteriner hekimler dışında ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendisine yer verilemeyeceği, bu mesleklerden olan kişilerin atçılık konusunda tecrübe sahibi olmalarının beklenemeyeceği, bir yıllık tecrübe süresinin atçılık konusunda uzman olmak için yeterli bir süre olmadığından düzenlemenin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Danıştay 10. Dairesi tarafından;

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin isteminin hukuka uygunluğu kabul edilerek, 19/04/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin, 19/06/2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mesleğimiz açısından verilen karar oldukça isabetli ve memnuniyet vericidir.

Saygıyla duyurulur.

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı