TVHB Başkanı Eroğlu’nun “8. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma Günleri”ne dair konuşması

VetAnka Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 8. Kariyer ve Sektörle Buluşma Günlerinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu bir konuşma yaptı;

“TVHB Merkez Konseyi ve şahsım adına seçkin topluluğunuzu sevgi ve saygıyla selamlıyor, aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Veteriner Fakültelerindeki öğrenci topluluklarının gayretleri her açıdan olumlu ve sevindirici bir durum olup, Sayın Dekanımıza, danışman hocalarımıza, topluluk yönetimine teşekkür ediyorum.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin etkinliklerini, Türkiye’de veteriner hekimliği alanında tercih edilen, seçkin meslek elemanları olmalarını sağlama amacıyla önemli buluyoruz.

Üniversite ve üniversiteler arası düzeyde; Veteriner hekimlik, veteriner hekimliğin iştigal alanları, çağa uygun normlar, girişimcilik, liderlik, kişisel gelişim ve kariyer geliştirilmesi gibi farkındalık ve ihtiyacımız olan programların planlanması takdire değer çalışmalardır.

21/03/2019 tarihinde VeTAnka’nın 6. “Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma” etkinliğine katılmış programı anlamlı ve başarılı bulmuştum. Yine 3 Kasım 2021 de hayvancılığın sürdürebilirliği açısından olmazsa olmazı olan temel bir konuya parmak basılmış, Sürü Yönetimine Bakış Günleri Sempozyumu icra edilmişti.

Görünen o ki, bu başarılar devam etmektedir. 2014 yılından beri çeşitli zorluklara rağmen azimle, gayretle yürüttükleri ve başardıkları çalışmalarından dolayı emek verenlere teşekkür ediyor, bugün itibarıyla Danışman hocamız Sayın Doç. Dr. Ahmet Ceylan’ı, VeTAnka Topluluğunun Başkanı Hüseyin Emre’yi ve Selenay, Furkan, Ayşe, Ilgım ve Zeynep’i tebrik ediyorbaşarılarının devamını diliyorum.

Değerli Katılımcılar, sevgili öğrenciler;

Bilindiği gibi kariyer; kişinin kendisini hayatı içinde ve profesyonel olarak hayatını kazandığı alanda, bulunduğu konumdan daha iyi bir konuma ve ilave olarak bizim anlayışımıza göre, çevresine ve ülkesine daha faydalı konuma taşımasıdır.  Çünkü kariyer, kişinin unvanı yükseldiğinde değil, kişinin işi ve işini yaparken hayatı karşılama biçimini geliştirdiğinde yükselen bir çizgidir.

Kalkınmanın temeli verimlilik, verimliliğin anahtarı ise kalitedir. Bu durumda kişisel gelişim ve kariyer planlamaları ve faaliyetleri kaliteyi etkileyecektir.

Sevgili gençler;

Bilgi, vizyon, kariyer ve kişisel gelişim mesleki itibar açısından temel hususlardır. Mesleki itibar, insanlar tarafından mesleklerin sosyal konumlarının değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Sağlıklı kariyer planlamalarının yapılması mesleğimizi daha ileri noktalara taşıyacaktır. Kimliklerinin bilincinde olarak, mesleğini sevmek, ona bağlı olmak, deontolojik kurallara uymak ve etik değerleri  gözetmek vazgeçilemez olandır. Veteriner hekimler sektördeki yerlerini daha iyi kavramalı ve bu sayede, geniş bir vizyon ile mesleki kariyerlerini en yüksek verimlilikle sürdürmelidir. Ayrıca sosyal, kültürel ve mesleki kaynaşmayı sürekli kılarak veteriner hekimliği mesleğinin birlik ve beraberliği pekiştirilmeli, hep birlikte iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik anlayışının yerleşmesine gayret gösterilmelidir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 9 Mart 1954 yılında 6343 sayılı Kanun’la kurulmuş tüzel kişiliğe sahip Kamu Kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olup, bugün kendisine bağlı 56 Bölge ve İl odası ile Ülkemizde, sayıları 40 bini aşan tüm veteriner hekimleri temsil eden mesleğin en üst çatı kuruluşudur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği; Veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacı ile kurulmuştur.

Veteriner hekimlik mesleği ve sorumluluk alanındaki hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan hakları, hayvansal üretim, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, biyogüvenlik,  gibi konuların değişen ve gelişen dünya gerçeğinde değerlendirilmesini önemli görüyoruz.

Biran önce, İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı her üçü birlikte tek sağlık konsepti olarak değerlendirilerek, disiplinler arası bir uygulama ile veteriner Halk Sağlığı pratiğine geçilmelidir. Tek sağlık konsepti hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve küresel halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnci ile mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını gerektiren kavramdır. Korunma tedaviden etkili ve daha ekonomik olup, Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol Tek Sağlık uygulamasıdır.

Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım;

Bir toplumda insanların sağlıklı olması için sağlıklı hayvanlardan elde edilen sağlıklı, güvenilir gıda tüketmeleri gerekir. Veteriner hekimler hayvan sağlığı, dolayısı ile insan sağlığı açısından önemli, vazgeçilmez meslek mensuplarıdır.

Ülkemizde de “ileri hayvancılık için ileri veteriner hekimlik” yaklaşımının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu anlayış sağlıklı nesillerin teminatı için de önemlidir.

Önemine binaen veteriner hekimliği Avrupa Birliği başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde bağımsız bir veteriner otoritesi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde ise maalesef bu anlamda bir veteriner otoritesi bulunmamaktadır. Güçlü bir veteriner hekimliği teşkilatının oluşturulması ve yetkili kılınması halk sağlığı ve gıda güvenliliğinin de teminatı olacaktır

Mesleğimizle ilgili olarak; Sağlık çalışanı olduğu halde verilen haklardan yararlanamama, sağlıkta şiddet kapsamında yer alamama, Kamuda istihdam yetersizliği, özlük hakları kayıpları, yıpranma payı, fiili hizmet zammı,  emeklilikte özlük haklarında iyileştirme, serbest veteriner hekimlikte karşılaşılan sorunlar, veteriner hekimlikte uzmanlık sınavının bir türlü başlatılamaması, ÖSYM sınavlarında taban puan oluşturulması ve kontenjanların azaltılması gibi daha birçok konunun bir an önce çözüme kavuşturulması son derece önem arz etmektedir.

Değerli katılımcılar;

Hayvancılık konusunda stratejik planlama açısından, Hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerde bitkisel üretim mevcut hayvan varlığına ve hayvansal üretim hedeflerine  göre planlanmaktadır. Tüm dünyada hayvancılık sektörü yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir. Yine gelişmiş ülkelerde tarım politikaları hayvancılık sektörüne göre planlanırken, ülkemizde yıllarca hayvancılık için tarım değil, tarım için hayvancılık modeli ve politikalarının tercihi yanlış olmuştur.

Bugün tüm Dünya iki konuda yarış halindedir. Bunlar, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak ve kaliteli ürün elde edebilmektir.

Dünya gerçeği şudur;  Kendi tüketeceklerini üretemeyenler, başkalarının ürettiklerini tüketirler, ama onların belirlediği fiyattan ve kaliteden tüketirler, pazar olmaktan kurtulamaz, bağımsızlıkların kaybederler. Bu gerçeği dikkate alarak; Hayvancılık sektöründe kısa, orta ve uzun vadeli üretim ve tüketim projeksiyonları ile sektörün sürdürülebilirliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanması elzemdir.

Sektörün üretim, tüketim, teorik ve pratik kapasite kullanımı konusundaki mevcut durumunun ve işleyişinin tespit edilmesi, sektörle ilgili değerlendirilebilir ve ölçülebilir sayısal ve kurumsal alt yapı verilerinin toplanması önemlidir.

Yine Sektörün Bakanlık, üretici, sanayici ve tüketici yönünden doğru ve tarafsız analizleri yapılarak, strateji ve eylem planları gerçekleştirilmelidir.

Eğitimde, eksikliği görülen yeni alanların müfredata konulmasını,  veteriner hekimlik uygulamaları ile ülkemiz hayvancılığının problemlerinin çözüme kavuşturularak daha yüksek standartlara ve daha ileri seviyelere gelmesini ümit ediyoruz.

Değerli gençler,

Çevremiz, insanımız ve ülkemiz için ne denli kutsal bir meslek seçtiğinizi,  ne kadar güzel bir amaca hizmet edeceğinizi unutmayınız.

Bilimsel kapsamı ile VetAnka’nın bu programını  bu açıdan çok isabetli ve değerli buluyor, kendilerini kutluyorum.

8.“Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma” programının ülkemiz, hayvancılık sektörümüz, Veteriner Hekimlik Mesleğimiz ve siz öğrencilerimiz için olumlu katkılarının olmasını diliyor, herkese sevgi ve saygılar sunuyorum.” dedi.