Haksızlıklara son verilsin, özlük haklarımız iade edilsin!

Yetkililere ve Kamuoyuna; Haksızlıklara son verilsin, özlük haklarımız iade edilsin!

Son yirmi yıldır fiili hizmet hakkı elinden alınan, sağlık hizmeti verdiği halde ve kanunla sağlık mesleği olduğu hüküm altına alınan, ancak sağlık personeli sayılmadığı için özlük hakları verilemeyen veteriner hekimlere bu günlerde bir haksızlık daha yapılmaktadır. Adeta, söz konusu Veteriner hekimler ise “vurun abalıya” denilmektedir. Aldığı eğitim ve ettiği yemin nedeniyle toplum sağlığı ve ülke hayvancılığı için dayatılan politikaların paralelinde davranmayan, sağlıktan yana, bilimden yana duran veteriner hekimler adete yok sayılmakta, etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.  Bu haksızlıkların sonuncusu uzmanlık konusunda yaşanmaktadır.  Veteriner hekimler yakın zamana kadar birçok alanda uzmanlık eğitimi almışta ve bu sayede bugün tehlike olan bir çok hastalık geçmişte eradike edilmiş bu coğrafyadan silinmişti. Ancak ülkenin yararına olan bu durum verilen hatalı bir kararla sonlandırılmış, Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi kaldırılmıştı. Üzerine 32 fakülte açılarak eğitim iyice niteliksiz hale getirildi. Yapılan baskılarla nihayet uzmanlık yönetmeliği yeniden çıkarıldı, ancak yasal süre dolmasına rağmen uygulamaya hala geçirilmedi. Bu yasadışı durum ortada dururken, aynı yönetmelikle verilen haklar bile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde fiilen yerine getirilememiştir. Yönetmeliğin istisnai yoldan uzmanlık belgesi verilmesi GEÇİCİ MADDE 1′ de “26/11/2014 tarihinden önce veteriner hekimliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilir” hükmü bulunmaktadır.  Ancak doktora yapan ve dilekçe ile müracaat karşılığında uzmanlık belgesi alan kamuda çalışan veteriner hekimler, özlük işlemleri kapsamında “özel hizmet bedeli” olarak 145.-TL almanın dışında hiçbir hak kazanamamıştır. Oysa doktora eğitimi ALES Puanı, Yabancı Dil Puanı, Yüksek Lisans Mezuniyet Puanları gibi kriterler uygulandıktan sonra, kredi derslerini tamamlama, jüri önünde yeterlilik sınavı, tez çalışması ve nihayet jüri önünde yapılan zorlu bir savunmayı kapsamaktadır. Bu zorlu süreci geçerek nitelikli ve donanımlı hale gelen veteriner hekimlerin en azından diğer meslek gruplarına tanınan özlük haklarına sahip olması Anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir. Diğer taraftan uzman sayılan veteriner hekimlerin bilgi birikimlerini yüksek bir motivasyonla işlerine yansıtması herkesin yararına olacaktır.  Bu amaçla yapılması gereken Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname tarih 13/12/1983 ve 190 sayılı Maliye Bakanlığının cetveline ve 6343 sayılı kanuna “uzman veteriner hekim” tanımının eklenmesidir. Aksi takdirde uzmanlık unvanı almak ne veteriner hekimler ne de meslek açısından gerçek bir kazanım olmayacaktır. Verilen emeğin bir değer kazanabilmesi için; 375 saylı KHK’ın eki (III) sayılı cetvel kapsamında, ücret ve tazminatlardan faydalanacak uzmanların tanımlandığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’inci maddesinin (ğ) bendindeki Uzman Tanımlarına “Uzman Veteriner Hekim’ ibaresinin de eklenmesidir.

Pandemi ile birlikte geleceğin en stratejik mesleklerinden biri olduğu bir kez daha tescillenen veteriner hekimliğe bilimsel ve hakkaniyetle yaklaşılması tek beklentimizdir. Bu beklentinin ilk adımı olarak Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile uzman unvanı alan veteriner hekimlerin Bakanlık nezdinde “Kariyer Uzmanı” sayılarak gerekli özlük haklarının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

İVHO Yönetim Kurulu

Leave a Reply