Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ VE İTHALAT AŞAMALARINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER İLE BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/28)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç, 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 (2) Bu Tebliğ, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bileşen listesi: Üretici, ihracatçı veya üretici/ihracatçı beyanı ile uyumlu olmak kaydıyla ithalatçı tarafından düzenlenen birden fazla bileşenden/karışımdan oluşan veteriner kontrollerine tabi ürünlerin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,

c) CITES belgesi: 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde ibraz edilen uluslararası belgeyi,

ç) Etiket/etiket taslağı: Gıda ve yem ambalajının veya kabının üzerine yazılması, basılması, şablon ile basılması, işaretlenmesi, kabartma ile işlenmesi, soğuk baskı ile basılması veya yapıştırılması planlanan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları gösteren belgeyi,

d) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) ICCAT Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD/eBCD): Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) ürünlerinin iç ve dış ticaretinde ibraz edilen uluslararası belgeyi,

f) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

g) Kontrol belgesi: Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

ğ) Orijin belgesi: İhracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca düzenlenip onaylanacak veteriner kontrollerine tabi ürünlerin menşe ülke ve bölgesini belirten belgeyi,

h) Örnek veteriner sağlık sertifikası: İthalat aşamasında ibraz edilmesi gereken veteriner sağlık sertifikası modeli ile aynı olan, örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,

ı) Spesifikasyon/özellik belgesi: Üretici, ihracatçı veya üretici/ihracatçı beyanı ile uyumlu olmak kaydıyla ithalatçı tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

i) Veteriner kontrollerine tabi ürün: Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünü,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan ürünler kontrol belgesine tabidir. Aynı tebliğin Ek-1/B sayılı listesinde yer alan ürünler kontrol belgesine tabi değildir.

(2) İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(3) Sunulan belgelerde belirtilen miktarı geçen veteriner kontrollerine tabi ürün için kontrol belgesi onaylanmaz.

(4) Bakanlık hayvan hastalığının nev’ine bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülke ve bölgelerden ithal edilmesi riskli olan ürünlerin listesini yayınlar. Bu listedeki hastalık taşıma riski olan ürünlerin söz konusu ülke ve bölgeden ithalatı için kontrol belgesi onaylanmaz.

(5) Onaylanan kontrol belgesi ve ekindeki belgeler ile ithalat işlemleri sırasında sunulan belgeler uyumlu olmalıdır.

(6) Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu ile gelen sevkiyatlarda on beş gün, karayolu ile gelenlerde otuz gün, demiryolu ile gelenlerde altmış gün, denizyolu ile gelenlerde yüz yirmi gün geçerlidir. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı sevkiyatların gecikmesi halinde geçerlilik süresi sona eren veteriner sağlık sertifikaları Bakanlık yetkili birimlerince kabul edilir.

(7) Kontrol belgesi onaylamaya yetkili Bakanlık birimleri ile bu birimlerin yetkilerinin kapsamı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Kontrol belgesi aşamasında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Kontrol belgesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı veya yetkilisi, Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden aşağıdaki belgeler ile Bakanlık yetkili birimine başvurur:

a) Kontrol belgesi.

b) Örnek veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) CITES kapsamındaki ürünler için, CITES belgesi.

d) Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için ICCAT Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD/eBCD).

e) Bileşen listesi.

f) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler için spesifikasyon/özellik belgesi.

g) Etiket/etiket taslağı.

ğ) EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi. 

h) Sığır eti için teknik ve sağlık şartnamesine uygun olarak hazırlanmış;

1) Taahhütname.

2) Gerektiği durumda, ithalat izni bulunan işletmeler ile bu işletmeler adına ithalat yapan firmalar arasındaki noter onaylı sözleşme.

3) İthalat yapma izni bulunan işletmelere Bakanlıkça verilen çalışma izin belgesinin/onay belgesinin güncel tarihli, onaylanmış sureti.

ı) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(3) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanır.

(4) Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda orijin belgesi aranmaz. Orijin belgesinin aranması durumunda aslı, sevkiyatla birlikte gelebilir.

(5) Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için orijin belgesi aranmaz.

(6) Bileşen listesinde spesifikasyon belgesinde istenen bilgiler yer alıyorsa ayrıca spesifikasyon belgesi aranmaz.

(7) Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi aranmaz.

(8) Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için etiket/etiket taslağı sunulmaması durumunda ilgili mevzuat kapsamında zorunlu bilgileri içeren bir belge aranır.

(9) Bakanlığın elektronik kayıt sistemine giriş yapılamaması halinde kontrol belgesi başvurusu dilekçe ile yazılı olarak yapılır. Kontrol belgesi ıslak imzalı olarak üç asıl; ekindeki belgeler ise bir asıl ve iki nüsha olarak sunulur. Belgelerin asılları kontrol belgesini onaylayan Bakanlık yetkili birimlerince muhafaza edilir. Kontrol belgeleri ve eklenen belge nüshaları ithalatçıya ve ürünün giriş gümrüğünün bulunduğu veteriner sınır kontrol noktası/ithalata yetkili il müdürlüğüne gönderilir. Bakanlığın elektronik kayıt sistemine veri girişi yapılabilir hale geldiğinde ilgili kontrol belgesinin başvuru işlemleri sistem üzerinden yapılarak Bakanlık yetkili birimi tarafından onaylanır. 

İthalat aşamasında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6 – (1) Veteriner kontrollerine tabi olan ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Veteriner Giriş Belgesinin 1 inci bölümü sevkiyat gelmeden önce Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden doldurularak ön bildirim yapılması üzerine Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre veteriner kontrollerine başlanır.

(2) Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin, veteriner kontrolleri sonucunda mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalatına onay verilir.

(3) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi veteriner kontrollerine tabi ürünler için ithalat aşamasında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki belgeleri Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunar:

a) Veteriner giriş belgesinin birinci bölümü.

b) Bakanlık yetkili birimlerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(4) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan veteriner kontrollerine tabi ürünler için ithalat aşamasında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki belgeleri Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunar:

a) Veteriner giriş belgesinin birinci bölümü.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi.

f) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(5) Veteriner kontrolüne tabi ürünün orijini hakkında bilgi içeren orijinal veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda orijin belgesi aranmaz.

(6) Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için orijin belgesi aranmaz.

(7) Kontrol belgesine tabi olmayan doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi aranmaz.

(8) Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu bilgilerin etiket veya sevkiyata eşlik edecek bir belge üzerinde bulunması sağlanır.

(9) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanır.

(10) Bakanlığın elektronik kayıt sistemine giriş yapılamaması halinde veteriner kontrollerine ilişkin işlemler fiziki ortamda yapılır. Bakanlığın elektronik kayıt sistemine veri girişi yapılabilir hale geldiğinde fiziki olarak düzenlenen ilgili belgeler sisteme yüklenir.  

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız