Afyonkarahisar VHO Basın Açıklaması

Konu: İl Tarım ve Orman Müdürü ve sorumlu diğer yetkililer hakkında yapılan suç duyurusu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 55 Veteriner Hekimleri Odası ile birlikte Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası olarak Veteriner Hekimlik mesleğinin Ülkemiz için en faydalı şekilde icra edilmesini sağlamak ve meslektaşlarımızın haklarını korumak için hiçbir ücret ve maaş almadan gönüllülük esasıyla görev yapmaktayız. Bizler Vatan’ın ve Millet’in menfaatlerini her şeyden üstün tutan bir düsturdayız. Mesleki sorumluluğumuz olan; hayvan sağlığı, gıda güvenliği, çevre sağlığı ve halk sağlığının korunması için bu düsturda hareket etmekteyiz. Kutsal gördüğümüz görevimizi icra ederken karşılaştığımız sorunları ve hataları öncelikle muhataplarına diyalog yolu ile iletip yapılan hataların düzeltilmesini istiyoruz. Sonuç alamadığımız durumlarda ise resmi olarak sıralı diplomasiyi izlemekteyiz. Ancak; diyalog ve diplomasi yoluyla çözemediğimiz bir sorun için yargı yoluna başvurmuş bulunmaktayız. Şöyle ki;

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan başta İl Müdürü ve aşağıda arz ve izah edeceğimiz zarar ve tehlikelerin sorumlusu olan diğer yetkililer, mevzuatın kendilerine yüklemiş oldukları görevlerini yerine getirmeyerek gıda güvenliğini, toplumun sağlığını olumsuz etkileyecek, istihdamı azaltacak ve kamu zararı oluşturacak eylemlerde\eylemsizliklerde bulunmaktadırlar. Ayrıca il müdürü tarafından odamıza ve görevini hakkıyla yapmaya gayret eden meslektaşlarımıza mobing uygulanmakta 6343 Sayılı Kanun’un Odamıza verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetleri engellenmekte, odamızın mesleğin icrası hakkında denetimlerini yapmasına engel olunmaktadır. Bu bağlamda görevlerinin icaplarını yerine getirmeyerek Türk Ceza Kanunu’nda hüküm altına alınan Görevin Kötüye Kullanılması ve Görevi İhmal suçlarını işlemektedirler.

Afyonkarahisar ilimizde hayvancılık ve hayvansal ürünlerin işlenmesine ilişkin azımsanmayacak sayıda büyük çapta firma bulunmaktadır. Bu firmaların üretimini yaptığı ürünler toplumun her kesimi tarafından tüketilmektedir.17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 10/E maddesi gereği bu firmaların; “da işletmecisi işletmenin faaliyette bulunduğu gün ve çalışma saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz’’ hükmü çerçevesinde veteriner hekim çalıştırmaları veya işletme türüne göre (veteriner hekim, gıda mühendisi, Kimya Müh. Ziraat Müh) müsaade edilen diğer personellerden çalıştırmaları zorunludur.

Bu kapsamdaki gıda işletmelerinde veteriner hekimlerin çalıştırılmasının temel amacı hayvan sağlığı, halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği alanlarında uzman olan veteriner hekimlerin mesleki bilgi ve donanımları ile gıda üretiminin güvenliğinin teminat altına alınmasıdır. Ancak kendiliğinden hassasiyet göstererek usulüne uygun şekilde zorunlu personel çalıştıran firmalar hariç olmak üzere, bazı işletmelerde ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde işletmenin faaliyette bulunduğu gün ve saatlere göre zorunlu personel çalıştırılmamakta ve insan sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Bu işletmelerin bazıları tam zamanlı çalışmasına rağmen bünyesinde istihdam ettirilen veteriner hekim veya müsaade edilen diğer personeller kısmi zamanlı olarak göstermelik çalıştırılmaktadır Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı olarak mevzuatın bize tanıdığı tüm yetkileri kullanarak

önlemler alsak ta, bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu personel bulunmadığı zamanlarda da üretim devam ettirilmektedir.

Bahsedilen yanlışlıkların sorumlusu doğrudan gıda üreticisi firmalar değildir. Gıda üreticisi firmalar yanlış yönlendirilmektedir. İstihdamı zorunlu olan veteriner hekimler gıda mühendisleri kimyagerler ziraat mühendisleri işletmelerin sırtında bir yük olarak gösterilip fiilen çalışamaz hale getiriliyorlar.

Örneğin; bazı gıda imalatçıları işlerinin tabiatı gereği en az haftada 5 gün faaliyet göstermektedir ve bu faaliyet işletmeye gıda maddelerinin girişinde işlenmesine, nakliye ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar devam etmektedir. Benzer şekilde gerçekle ilgisi olmayan çalışma gün ve saatleri hakkındaki resmi beyanlar İl müdürlüğü tarafından incelenmeden kabul edilmiş ve beyanın doğruluğu kontrol edilmemiştir. İşletmeler faaliyetlerine başlamak için Afyonkarahisar Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izin almaktadırlar. İlgili Kurum tarafından istihdam edilen personelin çalışma gün ve saati bilinmesine rağmen istihdamı zorunlu personelin çalıştırılması hususunda mevzuata aykırılık ısrarla giderilmemektedir. İl Müdürlüğü yetkilileri ilgililerle yaptığı yüz yüze görüşmelerde, ‘’istihdamı zorunlu personelin diploma kiralayan, bir şekilde diplomaları sayesinde mesleklerinin icabı görevleri icra etmeden para kazanan meslek mensupları olduklarını, ilgili yönetmeliklerinde sözde istihdam için çıkarıldığını, fiilen işletmeye hiç gitmeseler ve başka işlerde çalışsalar da kendileri açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğinihaksız olarak ifade etmektedirler.

Bizlerin görevi mesleğimizin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde icra edilmesini sağlamaktır.Veteriner Hekimleri Odası olarak 6343 sayılı kanunun 15. Maddesi

(a) Veteriner hekimliği mesleğinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde tatbikini sağlamak) ve benzer mahiyetteki hükümleri gereği, tarafımızca bu konuya ilişkin defalarca Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş ise de ilgili Kurum tarafından bu işletmelerde ne denetleme yapılmış ne de işletmelerin açılış onayı verilirken çalışma saatlerine göre personel istihdamı zorunluluğuna dikkat edilmiştir. Oda Başkanlığı olarak denetim ve tespitler yapıp ilgililer hakkında işlemler tesis etsek de idari yargı kararlarıyla, Odanın bu tür bir denetim yetkisinin olmadığına dair kararlar verilmiştir. Bu konuda yetkili olan ve istihdamı zorunlu personelin çalıştırılması ve denetimi hakkında ilgili Kurum müdürü ya da diğer sorumlular tarafından görevi ihmal suçu işlenmektedir.

Koruma Tedaviden Üstündür.! Gıda kaynaklı hastalıkların büyük çoğunluğu hayvansal gıda kaynaklıdır. Veteriner hekimlik hizmetlerinin bir şekilde aksatılması, halen küresel bir salgın olarak devam eden Covid-19 gibi Çin’de kontrolsüz bir hayvansal ürün pazarından Dünya’ya yayılan bir hastalığın ve benzeri hastalıkların ortaya çıkmasını, ülkemizde oldukça yaygın görülen verem brusella şarbon paraziter hastalıklar toksik ve mikrobik hastalıkların insanlara bulaşması bakımından risk oluşturmaktadır. Veteriner hekimlik mesleği sağlığın korunmasında ilk basamaktır. Vatandaşlarımız gıda işletmelerinde üretilen ürünlerin veteriner hekim veya müsaade edilen alanında uzman personel nezaretinde üretildiğini kabul ederek bu ürünleri güvenle tüketmektedir. Bilimsel olarak ta kabul edilmiştir ki; ‘’Koruma tedaviden üstündür.’’

Sağlık açısından oluşan risklerin yanı sıra kamu adına maddi zarar da oluşmaktadır. Eksik prim ödemeleri nedeniyle SGK prim kaybına uğramaktadır.

İzah ettiğimiz tüm bu usulsüzlükler nedeniyle İl müdürü ve sorumlu diğer yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Adalete olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu A.
Başkan
M. Nevzat Algan