TVHB; “Sucul Omurgalı Canlılar” ile ilgili yönetmelik değişikliği hakkında gerekli hukuki girişimler yapılacaktır”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hakkındaki basın açıklamasıdır.

23 Aralık 2022 tarihli ve 32052 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile 20.04.2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik’in bazı hükümlerinde değişiklik ve eklemeler yapılmış, değiştirilen ve eklenen hükümlerde veteriner hekimlik yönünden bilimsel temelden uzak, hak ve yetkilerimiz açısından kayıplara neden olacak unsurlar tespit edilmiştir.

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik 20/04/2019

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 23/12/2022

Anılan konuda geniş anlamda tüm hayvanları kapsayan, 13.12.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair ve Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikler yürürlükteyken; “sucul omurgalı canlılar” tanımı üzerinden ayrı bir yönetmelik düzenlenmesinin mevzuatta karışıklık ve uygulamaya dönük çelişki doğuracağı gerekçesiyle 2019 tarihli yönetmeliğin tümüyle iptali, bu talebin kabul görmemesi halinde veteriner hekim dışında başka meslek mensuplarının da sorumlu yönetici olabilmesi yönündeki hükümlerinin iptali için tarafımızdan açılmış bir dava mevcut olup, halen Danıştay nezdinde dava devam etmektedir.

Yukarıda sayılan nedenlerle 2019 tarihli yönetmeliğin bir kısım maddelerini değiştiren ve ek hükümler getiren değişiklik yönetmeliğine karşı gerekli hukuki girişimler yapılacaktır.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konseyi Başkanı