Yasal Olmayan Veteriner Hekimlik Faaliyetleri

Veteriner hekimlik mesleğinde muvazaa, diplomanın veteriner hekim dışındaki kişilerce bedel karşılığı kullanılarak yasal olmayan veteriner hekimlik faaliyetleri icra etmek şeklinde tanımlanabilir.

Veteriner Hekimler muvazaa denilen yasa dışı birlikteliğe nasıl bulaşır?

• Yeni mezun olmuş bir meslektaş gerekli olduğu dayatılan alet ve ekipmanları finanse edememe endişesi ile fırsatçı insanların ağına düşebilir. Veteriner hekimlik faaliyetlerini çeşitli cihazların değil, 5 yıllık zorlu eğitim sonucunda kazanıldığı gerçeğini göz ardı etmesi ile emeğinin sömürüleceği bir düzene alet olabilir.

• Kliniğini kendisi yürüten ama zaman içerisinde ödeme güçlüğü, işletme problemi gibi nedenlerle meslektaşlar bu batağa saplanabilir.

• Mesleğe aidiyet duygusu ile bağlı olmayıp konunun önemini algılayamamış bazı kişiler, diplomalarını kullandırtacak bu yasa dışı yola sapabilirler.

Her ne koşulda olursa olsun böyle bir oluşumda mağduriyet yaşayan kişi muvazaa üzerinden menfaat elde eden kişi değil, veteriner hekimin kendisi olmaktadır. Bakanlık yaptırımlarıyla, meslek örgütleriyle, vergiler ya da hukuksal sorunlarda sorumluluk sadece veteriner hekime aittir. Bu ortaklık bir şekilde bozulduğu anda tüm namlular veteriner hekim üzerindedir.

Muvazaa ile çıkar elde edenler, gayri meşru menfaat sağlamaktır. 6343 sayılı meslek kanunumuzun 33. maddesi bunun ile mücadele görevini meslek odalarımızın yönetim kurullarına vermiştir. Bölge odalarımız mesleğimize karşı açık tehlike olan bu yasa dışı birlikteliklere izin vermemelidir.

Unutulmamalıdır ki böylesi yasa dışı bir suçtan menfaat elde edenler 6 aya kadar hapis cezası ile karşı karşıyadır ve kanun bu haklı mücadelede arkamızdadır.

Mesleğimizin geleceğini körelten bu sorun karşısında herkese önemli görevler düşmektedir. Veteriner fakültelerinde okuyan genç meslektaş adaylarına bu konunun önemi çok iyi vurgulanmalı, gerekirse meslek etiği ile ilgili daha kalıcı eğitimler verilmelidir. Mesleğimizin önünde duran bunca tehlikeye karşı birlikte durabilmek için kendi içimizdeki bu yasadışı oluşumlara mutlaka karşı durmak zorundayız.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Adına Bilsay KANAT