VETERİNER ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü ile veteriner enstitülerinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; veteriner kontrol, araştırma-geliştirme, teşhis, analiz, üretim, eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle görevli veteriner enstitülerinin teşkilat, görev, çalışma usul ve esasları ile Şap Enstitüsü ve veteriner enstitülerinde görev yapan personelin görev, yetki, sorumluluklarını kapsar.

Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 434 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYIN