BİRLİKTE ÇALIŞMA AZMİMİZ VE MESLEKİ KAYIPLARIMIZ

Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA), Veteriner hekimlik mesleğini dünya çapında temsil eden küresel bir meslek kuruluşudur. 1863 yılında Dr J. Gamgee, ilk Uluslararası Veteriner Hekimler Kongresini toplamış, sonrasında bu girişim “Dünya Veteriner Hekimleri Birliği” halini almıştır. Ulusal düzeydeki meslek kuruluşları bu organizasyona üye olmuşlar ve bu sayede uluslararası koordinasyon sağlanmıştır.

Bu birlik, ulusal düzeydeki veteriner tıbbın farklı alanlarında çalışan veteriner hekimler için bir çatı kuruluştur.  Dünya Veteriner Hekimleri Birliği, Hayvan ve insan sağlığı konularının yanı sıra hayvan refahı konusunda ve birliğe üye örgütlerin/hekimlerin hakları konusunda faaliyetler gösterir. Veteriner hekimliği mesleğinin ve veteriner tıp biliminin geliştirilmesini amaçlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’de bu birliğin bir üyesidir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye sınırları içerisinde mesleğini icra eden Veteriner hekimlerin üye olduğu, meslek mensupları arasında dayanışma sağlamayı, mesleki deontolojinin korunmasını temin etmeyi, meslek mensuplarının haklarını savunmayı ve mesleğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesinde katkı sağlamayı hedefleyen bir meslek örgütüdür. Tüzel kişiliğe sahip, kamu kuruluşu niteliğindedir. 

Osmanlı Devletinde ilk dernekleşme çalışmalar 2. Meşrutiyetin ilanından sonra başladı. İlk dernek İstanbul’da Osmanlı Cemiyet-i İlmiyye-i Baytariyesi adıyla 26 Ağustos 1908 tarihinde kuruldu. Takip eden zamanlarda dernekleşme çalışmaları devam etti. 1909’da “Mülkiye Baytarları İttihat ve Teavün Cemiyeti”, 1911’de “Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Mezunin Cemiyeti”, 1911’de “Taşra Baytari Cemiyeti”, 1919’da “Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi Talebe Cemiyeti” ve 1920’de “Türk Baytarlar Birliği” kuruldu. Bu dernekler savaşlar ve istikrarsızlıklar yüzünden etkili olamamışlar ve ömürleri kısa sürmüştür.

Cumhuriyetin ilanından sonra 6 Şubat 1930 tarihinde İstanbul’da “Türk Baytarlar Cemiyeti” (Veteriner Hekimler Derneği) kuruldu, daha sonra Ankara’ya taşındı. Mesleğin ve hayvancılığın gelişmesinde katkılar sağladı. Dernek 1954 yılına kadar mesleği temsil eden tek kuruluş oldu. 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği” kuruldu. Veteriner Hekimler Derneği, birliğin kurulması aşamasında, odaların kurulacakları yerlerin belirlenmesinde ve Büyük Genel Kurulun toplanmasında resmî olarak görevlendirildi. Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı olarak İl veya Bölge Veteriner Hekimleri odaları bulunmaktadır.

Biz Veteriner Hekimler olarak Dünya’da 150 yılı ülkemizde de 100 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışma kabiliyetimizi artırmak için organizasyonlar kurduk. Mesleğin hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığına daha iyi hizmet sunması için birlikte çalışma kapasitemizi artırmaya çalıştık. Günümüzde mesleği temsil eden gerek ulusal bazda gerekse uluslararası bazda birlikler mesleğimizi ve bizi temsil etmektedir. Son yüzyılda yaşadığımız zoonoz kökenli salgınlar (Kuş Gribi, Covid-19, Maymun Çiçeği..vb) tüm Dünya’da Veteriner Hekimlik mesleğinin öneminin daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz süreçte tüm Dünya Veteriner Hekimlik alt yapısını yeniden gözden geçirmeye başlamıştır. Özellikle pandemiye neden olabilecek zoonoz hastalıkların önceden tespiti ve önlenmesine yönelik olarak gelişmiş merkezler kurmuşlardır. Söz konusu ülkemize gelince konunun ciddiyetinin hala farkında olmadığımız açıktır. Yakın zamanda Covid-19 pandemisinden ders çıkarmadık. Ülkemizde Veteriner Hekimlik hizmetleri; 1985 yılında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatının kapatılması mesleğimiz açısından olumsuz birçok sonuç doğurmuştur. Şuan hala yerini dolduramadığımız Manisa Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü Müdürlüğü gibi birçok kurum kapatılmıştır. Zoonoz hastalıkların pandemiye dönüştüğü günümüzde bu kurumların ne kadar hayati önem taşıdığını tüm meslektaşlarım bilmektedirler.

Biz Veteriner Hekimler Dünyada yaşayan tüm canlıların sağlıklı bir ortamda yaşaması için çabalamaya devam edeceğiz. Ancak bu mücadelede Veteriner Hekimler olarak birlik olup sesimizi herkese duyurmalıyız. Kaybettiğimiz özlük haklarımızı geri kazanmak, sağlıkta şiddet kapsamına dahil edilmek için mücadele etmeye devam etmeliyiz. Veteriner Hekimlik teşkilat yapısının ivedi olarak gözden geçirilmesi, alt yapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Özelleşmiş yetki alanları olan gelişmiş araştırma enstitüleri, bağımsız taşra teşkilat yapısı ve tamamı Veteriner hekimlerden oluşan idari alt yapısı olan bir yapı kurulmalıdır. Biz veteriner hekimlerin odalarımızın ve tüm meslek örgütlerimizin birlikte hareket etmesi mesleğimizin, ülkemizin ve tüm dünyanın geleceği için zorunludur. SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN VETERİNER HEKİMLER OLARAK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ.