Afet bölgesindeki veteriner hekim muayenehaneleri için geçici yönetmelik değişikliği yapıldı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde, zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehane ve/veya polikliniklerinden, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartlar 6/2/2024 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu değişiklik ile aşağıda yer alan şartlar 6/2/2021 tarihine kadar aranmayacak;

Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 7 – (1) Açılacak olan muayenehanelerde, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulur.

a) Hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı ve her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası bulunur.

b) Hasta hayvanın muayene edileceği, veteriner hekimin aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m² büyüklüğünde muayene odası bulunur.

c) Veteriner hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur.

Polikliniklerin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 10 – (1) Açılacak olan polikliniklerde aşağıda belirtilen asgari ve teknik şartlar aranır.

a) Asgari 6m² büyüklüğünde sorumlu veteriner hekim odası ile hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleri ile donanımlı her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası olur.

b) Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6m² büyüklüğünde iki adet muayene odası olur.

c) Hastalara ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4m² den az olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunur.

Haber: Resmi Gazete