TVHB Vakfı İl Temsilcileri toplantı raporu yayımlandı

15 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da yapılan TVHB Vakfı İl Temsilcileri toplantısında Vakıf’ın çalışmaları, mesleki konular ve meslek ile ilgili problemler ile bunlara ait çözüm önerileri katılımcılar tarafından dile getirildi ve değerlendirildi.

Oldukça kapsamlı ve faydalı geçtiği belirtilen toplantının Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı tarafından yayımlanan raporu şu şekilde;

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı İl Temsilcileri Toplantısı Sonuç Raporu

1-Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı’nın geleceğe yönelik stratejileri görüşülmüş, bu konularda kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

2-Veteriner hekimleri sağlıkta şiddet yasasına dahil olması ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabat’ı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair kanunda değişiklik yapılarak sağlık sınıfı meslek grubunda tanımlanmamız gerektiği;

3-2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen fiili hizmet zammının yeniden düzenlenen kanunla diğer sağlık çalışanlarına verilmesine rağmen veteriner hekimlere tekrar verilmemesi konusunun serbest çalışan meslektaşlarımızı da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi;

4-E-reçete İTS ve ATS uygulamalarında ortaya çıkan zorlukların giderilmesi,uygulama kolaylığı getirilmesi,cezaların uyarı ile başlayıp, kademeli olarak arttırılması ve geçen dönemde yapılan stok aflarının tekrar bakanlık düzeyinde dile getirilmesi;

5-Çalışma barışının ve motivasyonun sağlanması ve azami verimin alınabilmesi için Tarım Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımızın özel hizmet tazminat oranları,ek göstergeler dahil tüm özlük haklarındaki mağduriyetlerinin giderilmesi;

6-5199 sayılı kanuna dayanarak valiliklerin izin verdiği mobil kısırlaştırma ünitelerinin çalışma izinlerinin iptal edilmesi;

7-Tarım ve Orman Bakanlığı ve merkez birimlerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğünde veteriner hekim istihdamının arttırılması;

8-Aşı uygulama ücretlerinin günümüz şartlarına göre arttırılması ücret konusunda veteriner hekimlerin üretici ile karşı karşıya gelmemesi için ücretlerin desteklemelerden kesilerek bakanlıkça ödenmesi;

9-Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün bir an önce tekrar ihdas edilmesi;

10-5.sınıf öğrencilerin intörn olarak tanımlanabilmesi için mevzuat değişikliğine gidilmesine gayret sarf edilmesi,tıp ve diş hekimleri öğrencilerinin aldığı asgari ücret düzeyindeki aylık ödemelerden faydalanmasının sağlanması;

11- Belediye iktisadi teşebbüslerinde işçi statüsünde çalıştırılan veteriner hekimler için kamu dışı istihdamla ilgili hükümlerin uygulanmasının sağlanması;

12- Belediyelerde Veteriner İşleri müdürlüklerinin kurulması ve yeteri kadar veteriner hekim İstihdam edilmesi;

13- TVHB Merkez Konseyi’nin mesleki tüm problemlerin çözümü için sosyal medyanın yanı sıra, özellikle Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir plan ve strateji dahilinde yüz yüze çalışma yapması toplantıya katılan katılımcılar tarafından özellikle ve önemle ifade edilmiştir.

Meslek kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu Adına
Safa GÜR
Vakıf Bşk
.

Haber: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı